Afleveringen

 • ประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ทั้งด้านรายได้ การศึกษา โอกาสการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ โครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จำเป็น และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม.ซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ความเหลื่อมล้ำจึงเป็นประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของไทย.มาร่วมฟังมุมมองการแก้ไขปัญหาเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อความยั่งยืน ได้ในรายการ "เราปรับ...โลกเปลี่ยน" We Shift...World Changeตอน SDGs Talk Ep.13 "ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อความยั่งยืน"วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 19:30น..พบกับแขกรับเชิญพิเศษ- คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)- รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ นักวิชาการและนักพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย- ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานที่ปรึกษา ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม- คุณพิเชษฐ โตนิติวงศ์ ผู้จัดการไปทั่ว ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคมดำเนินรายการโดย ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล #ยั่งยืนไปด้วยกัน #ไม่ทำไม่ได้แล้ว #SDGsinActions#GCNT #เราปรับโลกเปลี่ยน #WeShiftWorldChange #SDGsTalk #สังคมดีได้เริ่มต้นที่ตัวเรา • เรื่องราวเบื้องหลัง ของทีมซัพพอร์ต


  สนับสนุนงานด่านหน้า อย่างเข้มแข็ง


  .


  งานหลายสิ่งไม่มีใครเห็น งานหลายอย่างไม่มีใครรู้


  แต่ทุกสถานการณ์ที่ทำให้งานผ่านพ้นไปได้


  การจัดการงานที่ช่วยควบคุมสถานการณ์วิกฤต


  จนเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบภายใน #โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นั้น


  เกิดขึ้นจากการเตรียมพร้อม การร่วมมือ


  ที่ส่วนงานอาคารสถานที่ เป็นอีกส่วนที่สำคัญ


  .


  รายการ #UnmaskStory #CASE12


  #ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่


  #โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


  ติดตามชมรายการ UNMASK STORY


  กับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


  ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20:00 น.


  ทาง Facebook เพจ มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่


  และ ช่องทาง Social Media ของ The Practical

 • Zijn er afleveringen die ontbreken?

  Klik hier om de feed te vernieuwen.


 • ปัจจุบันจำนวนประชากรได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมีคนอีกมากที่ยังต้องการพลังงานที่มีราคาถูกเพื่อใช้เป็นแสงสว่าง ในการใช้งานในชีวิตประจำวัน
   
  แต่วิธีที่ที่จะทำให้เราได้มาซึ่งพลังงานนั้นยังคงเป็นปัญหา เพราะพลังงานฟอสซิลและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อสภาพอากาศโลก นำไปสู่ปัญหาใหญ่ในทุกภูมิภาค
   
  มาร่วมฟังมุมมองจากผู้ขับเคลื่อน เรื่องความมั่นคงทางพลังงาน และการส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดในระดับสากลและระดับประเทศ ได้ใน
  รายการ "เราปรับ...โลกเปลี่ยน" We Shift...World Change ตอน SDGs Talk Ep.12 "พลังงานทางเลือก ทางรอดที่ยั่งยืนของทุกคน"
   
  พบกับแขกรับเชิญพิเศษ
  - คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  - ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
  - นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา และกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท
  ดำเนินรายการโดย ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล
   
 • บั้นปลายชีวิตกับบ้านหลังสุดท้ายที่มีแต่ความรัก ความผูกพัน.เรื่องราวที่น่าสนใจกับศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย"ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์".รายการ #UnmaskStory #CASE11#ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่#โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติติดตามชมรายการ UNMASK STORYกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20:00 น.ทาง Facebook เพจ มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่และ ช่องทาง Social Media ของ The Practical

 • การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้ได้เห็นสัดส่วนของประชากรที่ขาดแคลนอาหารลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง.ประเทศที่กำลังพัฒนาจำนวนมากที่เคยได้รับความทุกข์จากความอดอยากและความหิวโหย กลายเป็นประเทศที่มีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือทางโภชนาการแก่ผู้ด้อยโอกาสได้เป็นจำนวนมาก.ขอเชิญมาร่วมฟังสถานการณ์เรื่องความมั่นคงทางอาหาร และเป้าหมายการขจัดความหิวโหยในระดับสากล และระดับประเทศ กับผู้เชี่ยวชาญได้ในรายการ "เราปรับ...โลกเปลี่ยน" We Shift...World Change ตอน SDGs Talk Ep.11 "ความมั่นคงทางอาหาร สู่การลดความอดอยากให้เป็นศูนย์".พบกับแขกรับเชิญพิเศษ- คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)- คุณพฤฒิ เกิดชูชื่นกรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด- ดร. เดชรัต สุขกําเนิด นักวิชาการเศรษฐศาสตร์.ดำเนินรายการโดย ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุลติดตามรับชม รายการ “เราปรับ...โลกเปลี่ยน” We Shift...World Change ตอน SDGs Talk ได้ทุกวันเสาร์ เว้นเสาร์ เวลา 19:30 น.ทาง Facebook Global Compact Network Thailandและ รับชม Re-Run ทุกวันพุธ เว้นพุธ เวลา 19:30 น.ทาง Facebook The Practical เพจ มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่.#ยั่งยืนไปด้วยกัน #ไม่ทำไม่ได้แล้ว #SDGsinActions#GCNT #เราปรับโลกเปลี่ยน #WeShiftWorldChange #SDGsTalk #สังคมดีได้เริ่มต้นที่ตัวเรา

 • เลือดเปรียบเหมือนอากาศ ที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตให้รอดต่อไปได้โดยเฉพาะผู้ป่วยหนักที่ต้องการเลือดในการต่อสู้จะเป็นอย่างไร ถ้าวันหนึ่ง โรงพยาบาล เข้าสู่ "ภาวะขาดเลือด".การบริจาคเลือด คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งเป็นการต่อลมหายใจที่สำคัญยิ่งในภาวะวิกฤตของ โควิด -19 ที่ทำให้หลายคนไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลไม่กล้าเข้าไปบริจาคเลือด จนเกิดภาวะ เลือดขาดแคลน.และถึงตอนนี้ ยังคงมีผู้ป่วยอีกมากมายที่ยังต้องการเลือด เพื่อการรักษาวันนี้ เรา #บริจาคเลือด กันแล้วหรือยัง?-------------ติดตามชม ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ งานธนาคารเลือดถึงภาวะขาดแคลน และ เหตุผลที่ว่า "ทำไมเราต้องบริจาคเลือด" กันได้ในรายการ UNMASK STORY Case#10 : ธนาคารเลือดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ------------รายการ #UnmaskStory #CASE10#ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่#โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 • #มนุษย์เงินเดือน จะมีเงินล้านได้ยังไง?? ทำไมจะไม่ได้ ถ้าเรารู้จักวางแผนได้ดีพอจากเรื่องใกล้ตัวคนทำงาน ด้วย #กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคุยสด กับเคล็ดลับการหาเงินล้านจากสิ่งที่มีอยู่กับ ดร.พี และ โบว์ อรณิชาในรายการ #ThePracticalMoneyFacebook Live คืนนี้ 21.00 น.

 • เมื่อเกิดความลังเลใจและต้องตัดสินใจว่า #จะกลับไปทำงานที่เก่าดีมั้ย ??

  หลายเงื่อนไขที่จะหาคำตอบ

  บางคน...เผาสะพานราบคาบก่อนเดินออกมาบางคน...เดินหน้าแล้วไม่อยากถอยหลังบางคน...กลัวโดนคำครหาบางคน...ไม่กล้าสู้หน้าเพื่อนเก่าบางคน...ก็ไม่เห็นว่าจะเสียหายอะไรที่จะเดินกลับไปบางคน...คิดว่าปากท้องต้องมาก่อน

  ร้อยแปดเหตุผลจะกังวล แต่การตัดสินใจครั้งนี้"ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวคุณเอง"#คุยเรื่องของคุณ#thepracticalpointOfYou

  มาร่วมกันหา ร่วมกันวิเคราะห์ ว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ ที่ต้องตัดสินใจว่าเราจะกลับไปดีหรือไม่?? • เรื่องของสูติ-นรีเวช ในสถานการณ์โควิด-19

  กับคำถาม ที่ที่ผู้หญิงหลายคนกังวล
  -ทั้งการตั้งครรภ์ในช่วงโควิด
  -ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
  -รับวัคซีนได้หรือไม่


  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความกังวล ที่ผู้หญิงหลายคนต้องทำความเข้าใจ และเรื่องเหล่านี้ ก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ผู้ชาย ก็ควรรู้ เพื่อการดูแลคุณผู้หญิงให้ผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน ติดตามได้ใน UNMASK STORY Case#9 :ตอน สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตอนนี้ได้เลยครับ


 • เมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจเจ้านายเก่าก็ดี บริษัทใหม่ก็สุดปังเลือกแบบไหน ถึงจะไม่อึดอัดพูดคุยกันประสาคนทำงานกับ Topic สุดอึดอัด เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ----------------------คืนนี้มาร่วมพูดคุย และแชร์ประสบการณ์ดีๆในวันที่เราจำเป็นต้องตัดสินใจเดินหน้าบางทีประสบการณ์ของคุณ อาจเป็นประโยชน์กับใครหลายคนFACEBOOK LIVE คืนนี้ 21.00 น.ในรายการ The Practical Club Monday#คลับของเพื่อนที่เปิดใจคุยกันในเรื่องงาน #ClubMondayห้ามพลาด!!!#มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ #ThePractical #ClubMonday-----------------------เพื่อไม่ให้พลาด Content สนุกๆ สำหรับคนทำงานที่เอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ กด #ติดตาม และ กด #SeeFirst เพจ มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ เอาไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาด LIVE สนุกๆ ไปพร้อมกัน

 • เมื่อถึงเวลาต้องหา "ทางเลือก" ในวันที่ "ทางรอด" จะเหลือน้อย วิกฤติการล่มสลายของธุรกิจ การเลิกจ้างอาจทำให้ชีวิตคนทำงานหลายคน อาจต้องเดินอยู่บนทางสามแพร่ง หรือ หลายแพร่ง เราจะไปต่ออย่างไร เชื่อหรือไม่ว่า "เราตัดสินได้ ด้วยตัวเราเอง"#มองด้วยกันคิดด้วยกัน #ทุกปัญหามีทางออกเสมอ มาติดตามชมแนวคิด จาก Coaching Card ผ่าน 3 ผู้ดำเนินรายการ ดร.พี อ.เศก และ ดร.ช่อในรายการ The Practical Point of You โดยเราจะมาคุยเรื่องของคุณแบบสดๆFACEBOOK LIVE : ทุกวันอังคารเวลา 21.00 น.#แล้วคุณจะมีรอยยิ้มกลับไป #ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ #ThePracticalPointOfYou ------------- เพื่อไม่ให้พลาด Content สำหรับคนทำงานที่เอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ กด #ติดตาม และ กด #SeeFirst และอย่าลืม กด #TurnOnLiveNotification ของเพจ #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ เอาไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาด LIVE สนุกๆของเรา ไปพร้อมกัน

 • มหาสมุทรของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล ที่กำลังถูกคุกคามจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการประมงเกินขนาด การท่องเที่ยว และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางทะเล เราจะอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ได้อย่างไร ? รายการ "เราปรับ...โลกเปลี่ยน" We Shift...World Change ตอน SDGs Talk Ep.10 "รักทะเล รักษ์ต้นทางทรัพยากร" ... พบกับแขกรับเชิญพิเศษ - คุณนาถฤดี โฆษิตาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - รศ.ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้ประสานงาน ชุดโครงการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแห่งชาติสู่ SDG 14 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ Co-founder & CEO, Environment Education Center Thailand ดำเนินรายการโดย ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล ... #ยั่งยืนไปด้วยกัน #ไม่ทำไม่ได้แล้ว #SDGsinActions #GCNT #เราปรับโลกเปลี่ยน #WeShiftWorldChange #SDGsTalk #สังคมดีได้เริ่มต้นที่ตัวเรา

 • "เพื่อนรัก หักเหลี่ยมโหด"...ในชีวิตการทำงาน ทำไมเราต้องเจอ "เพื่อนร่วมงานที่ร้ายที่สุด"บั่นทอนเราได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวจนถึงเรื่องงานถ้าเราต้องเจอกับเพื่อนแบบนี้ เราจะทำอย่างไร???คืนนี้มาร่วมพูดคุย และแชร์ประสบการณ์เพื่อนร้ายๆและวิธีจัดการให้อยู่หมัดในรายการ The Practical Club MondayLIVE คืนนี้ 21.00 น.#คลับของเพื่อนที่เปิดใจคุยกันในเรื่องงาน #ClubMondayห้ามพลาด!!!#มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ #ThePractical #ClubMonday-----------------------เพื่อไม่ให้พลาด Content สนุกๆ สำหรับคนทำงานที่เอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ กด #ติดตาม และ กด #SeeFirst เพจ มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ เอาไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาด LIVE สนุกๆ ไปพร้อมกัน

 • การปฏิบัติหน้าที่แบบ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่องยาวนานกับภารกิจตรวจหาเชื้อ ที่ถูกขนานนามว่า "แล็บ ไม่เคยหลับ" ติดตามชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ #ทีมปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ที่เข้มข้น และร่วมเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่กันได้ใน UNMASK STORY Case#7 : ตอน ทีมปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตอนนี้ได้เลยครับ รายการ #UnmaskStory #CASE7 #ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ #โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 • นาทีชีวิต ทุกนาทีของคนไข้ คือ การต่อสู้อย่างเข้มข้นของบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนงาน "หอผู้ป่วยวิกฤต" หรือ "ไอซียู" การทำงานที่นับเป็นวินาทีต่อวินาทีของบุคลากรกลุ่มนี้ เป็นเรื่องยากมากขึ้น กับการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 เรื่องราวการทำงานของพวกเขาจะสาหัสเพียงใด อะไรคือสิ่งที่พวกเขายังเลือกที่จะทำ ติดตามได้ใน UNMASK STORY Case#8 :ตอน ไอซียูทีม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตอนนี้ได้เลยครับรายการ #UnmaskStory #CASE8#ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่#โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 • เป้าหมายเรื่องการมีสุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดีหมายความถึงอะไร?และเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนอย่างไร? ทุกวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาด้านการมีสุขภาพที่ดีและกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว อีกทั้งยังมีสถานณการณ์โควิด-19ที่กำลังระบาดอยู่ เราขอเชิญมาฟังมุมมองและร่วมแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน กับนักขับเคลื่อนตัวจริง ได้ใน รายการ "เราปรับ...โลกเปลี่ยน"We Shift...World Change ตอน SDGs Talk Ep.9 "ดูแลสุขภาพเชิงรุก เพื่อสุขภาวะที่ดี" พบกับแขกรับเชิญพิเศษ- คุณอนุชิต วะสีนนท์กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัลเฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด- สพ.ญ. ดร.อังคณา เลขะกุลสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)กระทรวงสาธารณสุข- คุณธนากร พรหมยศCo-Founder & CEO YoungHappy ดำเนินรายการโดย ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล #ยั่งยืนไปด้วยกัน #ไม่ทำไม่ได้แล้ว #SDGsinActions#GCNT #เราปรับโลกเปลี่ยน #WeShiftWorldChange #SDGsTalk #สังคมดีได้เริ่มต้นที่ตัวเรา • "ทุ่มเทแทบตาย แต่ทำอะไรก็ไม่เคยดีในสายคนที่ทำงาน"
   
  ทำเต็มที่ก็แล้ว ตั้งใจทำงานมาโดยตลอด แต่ทำไม เจ้านายก็มองไม่เห็น หรือ เราไม่มีอะไรดี ในสายตาของเขาเลย


   


  มาหาคำตอบและแนวทางในการรับมือกับเรื่องนี้ได้ ที่รายการ The Practical - Club Monday ตอนนี้ได้เลยครับ


   


  #ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ #ClubMonday

 • การปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับภาวะวิกฤติ จากบุคลากรทุกส่วนของธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน จนถึงออกใบนัด ล้วนมีคนเบื้องหลังอยู่ในทุกขั้นตอน

  พวกเขาเป็นใครกันบ้าง? ในภารกิจของคนเบื้องหลัง กับการ #สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

  ติดตามฟังกันได้ใน UNMASK STORY Case#6 : ตอน คนเบื้องหลัง...ภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตอนนี้ได้เลยครับ รายการ #UnmaskStory #CASE6 #ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ #โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 • เรื่องที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงาน ที่ต้องหอบกลับมาทำที่บ้าน หรือ ปัญหาที่เกิดจากคนในที่ทำงานให้มันจบที่ทำงาน มันทำได้จริงๆ หรือ?

  ติดตามรับฟังกันได้ กับตอนนี้เลยครับ

  The Practical - Club Monday

 • UNMASK STORY Case#5 : ศูนย์ฉีดวัคซีน ธรรมศาสตร์รังสิต ตอนที่ 5 กับเรื่องราวของ การเตรียมการต้อนรับ HERO กับบรรยากาศการรับวัคซีนของประชาชน โดยมีทีมงานจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คอยต้อนรับอย่างเต็มที่

  ติดตามเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน กับ รายการ #UnmaskStory #CASE5 #ThePractical #มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ #โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ